Echtscheiding

Echtscheiding

echtscheiding_cohen_advocaat

U wilt scheiden? Dan bent u bij Advocatenkantoor Cohen aan het juiste adres. Dit omdat mr. Cohen in de regio Sittard-Geleen én als lid van de Vereniging Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS) binnen de regio Sittard-Geleen een van de weinige specialisten is op het gebied van personen- en familierecht, dus ook op het gebied van echtscheidingen.

 

Er zijn twee routes die u kunt bewandelen. De eerste is een echtscheiding op tegenspraak. Hierbij hebben partijen ieder een eigen advocaat die voor hen optreedt en wordt door middel van een verzoekschrift echtscheiding, respectievelijk een verweerschrift echtscheiding een beslissing aan de rechtbank gevraagd omtrent de echtscheiding, de kinderen, de woning, de alimentatie en de verdeling.

 

De tweede route is een zogenaamde echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. Hierbij treedt een advocaat voor beide partijen op. Voorwaarde is evenwel dat u het in grote lijnen eens moet zijn over voornoemde onderwerpen. In dat geval wordt een convenant opgesteld, waarin de gemaakte afspraken worden neergelegd. Een en ander wordt bekrachtigd door de rechtbank.

 

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over echtscheiding?

 

Neem gerust contact met ons op via onderstaande gegevens.

 

Tel. 046 30 30 038
Mail. info@cohenadvocaat.nl

Meer informatie over echtscheiding

Echtscheiding

Slechts indien een huwelijk duurzaam is ontwricht, kan de rechtbank de echtscheiding uitspreken. Dit is dus de enige grond voor een echtscheiding.

Ouderschapsplan

Sinds enige tijd is een vereiste voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding dat – indien er minderjarige kinderen zijn – er een ouderschapsplan door partijen wordt opgesteld en bij de rechtbank ingediend. In het ouderschapsplan worden de afspraken omtrent de kinderen vastgelegd, o.a. omtrent het hoofdverblijf, de zorg/contactregeling (omgang), kinderalimentatie etc.

Kinderen

Indien er minderjarige kinderen uit het huwelijk zijn geboren, dient er in het kader van de echtscheiding beslist te worden, bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben, dus bij wie zij in de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Ook zal er een zorg/contactregeling (omgangsregeling) moeten worden vastgesteld tussen de kinderen en de niet-verzorgende ouder (de ouder waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben). Hoe die omgangsregeling eruit moet zien is per situatie verschillend.

 

Verder zal er een beslissing moeten worden genomen over eventueel te betalen kinderalimentatie.

 

Voor meer informatie over kinderalimentatie verwijs ik u naar alimentatie.

Woning

Is er sprake van een koopwoning of een huurwoning?

Bij een huurwoning zal de rechter een beslissing moeten nemen aan wie van partijen het huurrecht wordt toegedeeld, tenzij partijen het hierover in onderling overleg eens kunnen worden. Vaak is het zo dat diegene, bij wie de kinderen verblijven, ook het huurrecht van de echtelijke woning krijgt toegewezen.

 

Indien er sprake is van een koopwoning is de voorkomende situatie dat beide partijen samen eigenaar zijn van deze woning. In dat geval zal de rechtbank moeten beslissen aan wie van hen het voortgezet gebruik wordt toegekend voor de periode van zes maanden na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand. Vaak is het zo dat diegene die de minderjarige kinderen krijgt toegewezen, ook in de woning mag blijven gedurende voornoemde periode. Vervolgens zal bekeken moeten worden of een van beide partijen financieel in staat is om de andere partij met betrekking tot deze echtelijke woning uit te kopen. Is dat niet het geval dan zal de woning uiteindelijk aan een derde verkocht moeten worden.

 

Andere situaties zijn ook denkbaar. Indien u meer informatie hierover wenst, neem dan gerust contact op.

Alimentatie

Allereerst zal er een onderscheid moeten worden gemaakt tussen kinder- en partneralimentatie.

 

Kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding, alsmede aan de hand van de draagkracht van de ouders. De behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd van de tot het gezin behorende minderjarige kinderen, het aantal tot het gezin behorende minderjarige kinderen en het gezinsinkomen. Dat wil zeggen het netto besteedbaar inkomen van beide ouders. Aan de hand van zogenaamde behoeftetabellen, opgesteld door het Nibud, kan dan de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding worden vastgesteld.

 

Vervolgens wordt dan bekeken welke bijdrage de ouders kunnen leveren. Dat wil zeggen welk deel van de behoefte van de kinderen voor hun rekening komt. Deze bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een formule (70%nbi minus 30% nbi + 920). Uitgangspunt is het netto besteedbaar inkomen van ieder van de ouders.

 

Aan de zijde van de alimentatiegerechtigde wordt tevens rekening gehouden met een eventueel te ontvangen kindgebonden budget.

 

Indien u over dit onderwerp meer vragen heeft, neem dan gerust contact op.

Partneralimentatie

Ook bij de partneralimentatie wordt gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Uitgangspunt voor de behoefte voor de behoefte aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud is in principe het gezinsinkomen ten tijde van de aanvang van de echtscheidingsprocedure. Verder wordt er bij het bepalen van de behoefte aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud rekening gehouden met de kosten van de tot het gezin behorende kinderen en de eigen inkomsten van de alimentatiegerechtigde. Hierbij zij evenwel aangetekend dat het uitgangspunt is dat eenieder in zijn/haar eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien.

 

Vervolgens zal moeten worden bekeken welke bijdrage de alimentatieplichtige kan voldoen, rekening houdende met de omstandigheden van het geval.

 

Kortom er zal een behoefteberekening moeten worden gemaakt en een draagkrachtberekening.

 

Indien u hierover meer vragen heeft, neem dan gerust contact op.

Omgang

De niet-verzorgende ouder, dus de ouder waar de minderjarige kinderen niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en waar de kinderen niet het hoofdverblijf hebben, heeft recht op een zorg/contactregeling, ook wel omgangsregeling genoemd. Hoe deze regeling er uitziet in de praktijk, zal per geval vastgesteld moeten worden. Indien partijen niet in onderling overleg tot een regeling komen, stelt de rechtbank uiteindelijk een omgangsregeling vast tussen de minderjarige kinderen en de niet-verzorgende ouder.

Voorlopige voorzieningen

Het kan zijn dat het in een op te starten echtscheidingsprocedure op tegenspraak nodig is dat er voor de duur van de echtscheidingsprocedure een aantal orde/spoedmaatregelen nodig zijn. In dat geval kan aan de rechter zogenaamde voorlopige voorzieningen worden gevraagd. Hierbij beslist de rechter over:

 

  • aan wie van partijen de kinderen voorlopig worden toevertrouwd;
  • hoe de omgangsregeling er voorlopig gaat uitzien;
  • hoe hoog het bedrag aan kinder- en partneralimentatie voorlopig is;
  • wie van partijen gedurende de procedure met uitsluiting van de andere partij gebruik mag maken van de voormalige echtelijke woning met inboedel.

 

Indien u hierover nog vragen heeft, neem dan gerust contact op.

Wat zeggen onze klanten?